Õppetegevus

Lahe Huvikooli eelkooli õppetöö aluseks on alushariduse raamõppekava põhjal koostatud Lahe Huvikooli eelkooli õppekava. 2024/25 aasta õppetöö toimub Keila Koolis esmaspäeviti (grupp I) ja kolmapäeviti (grupp II) 16.00-18.30 ja Saku Gümnaasiumis neljapäeviti 16.00-18.30. Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel õppetegevust ei toimu. Õppetöö maht on 4 ainetundi nädalas, a 20 min:

 • keel ja kõne
 • matemaatika
 • mina ja keskkond
 • käeline tegevus

Tundidevaheline mängu- ja puhkuseaeg on a′ 10 minutit. Eelkooli õppekava läbimise kohta saab laps tunnistuse.

 

Õppe- ja kasvatustegevus

Meie eelkoolis on õppetöö läbiviimisel aluseks ainetevahelisel integratsioonil tuginev üldõpetuse põhimõte. Õppija kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel lõimitakse järgmisi tegevusi: kuulamine, kõnelemine, lugemine, kirjutamine, vaatlemine, uurimine, võrdlemine, arvutamine ja käelised tegevused.

Õppe- ja kasvatustegevus hõlmab järgmisi valdkondi:

KEEL JA KÕNE (tuleb toime igapäevases suhtlemises, tunneb huvi lugemise ja kirjutamise vastu)

Eesmärgid:

 • julgustada last ennast väljendama;
 • arendada igapäevast suhtlemisoskust;
 • suunata last õige häälduse, õigete grammatiliste vormide ja lauseehituse kujunemisel;
 • täpsustada sõnade tähendusi;
 • tutvustada lasteraamatuid;
 • kujundada lugemise ja kirjutamise alusoskuseid;
 • arendada mitmesuguseid õpioskusi: vaatlemist, kuulamist ja kõnelemist, vestlemist,   jutustamist, rollides esinemist, küsimustele vastamist.

 

MATEMAATIKA (rühmitab esemeid tunnuste alusel ja võrdleb neid; tunneb lihtsamaid ajamõisteid; tunneb ja kirjeldab geomeetrilisi kujundeid, näeb matemaatilisi seoseid oma igapäevategevuses.)

Eesmärgid:

 • kujundada esemete järjestamise, rühmitamise, võrdlemise ja oluliste tunnuste järgi jaotamise oskusi;
 • õpetada määrama esemete arvu, tundma arvurida ning järjestusseoseid arvude reas, sooritama tegevusi hulkadega;
 • harjutada arvude liitmist ja lahutamist;
 • käsitleda numbreid ja numbrite kirjutamist;
 • kujundada matemaatiliste jutukeste koostamise oskust;
 • tutvustada suurusi ja nende mõõtmist igapäevaelust tuttavate mõõtühikute abil;
 • arendada kehade ja kujundite praktilise tundmise taset;
 • luua vajalik alus koolimatemaatika õppimiseks.

 

MINA JA KESKKOND (sotsiaalne, loodus- ja tehiskeskkond)

Eesmärgid:

 • omab ettekujutust oma minast ning enda ja teiste rollidest;
 • teab üldtunnustatud käitumisnorme;
 • vaatleb juhendamisel ümbritsevat;
 • esitab küsimusi ja leiab vastuseid.

 

KÄELINE TEGEVUS (tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest; kujutab isikupäraselt ümbritsevaid esemeid, sündmusi ja oma kujutlusmaailma; vaatleb, kirjeldab ja kujundab ümbritsevat ja tarbeesemeid; kasutab õpitud voolimis-, joonistamis- ning maalimisvahendeid ja –võtteid).

Eesmärgid:

 • kujundada käelisi oskusi ja vilumusi;
 • arendada kujutlusvõimet ja loovust;
 • õpetada töö- ja korraharjumusi;
 • arendada iseseisvust, taiplikkust ja algatusvõimet;
 • kujundada erinevate töövahendite käsitsemise oskust;
 • suunata lapsi tajuma värve, õpetada nägema ja edasi andma lihtsaid motiive ümbritsevast elust ja loodusest.

“Iga inimene peab õppima ja harjutama seda, milles ta tahab saavutada täiust.” (Sokrates)